Aktuální doba expedice objednávky je 14 dní. Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zkráceně pro zákazníky: 

 1. K ČEMU VŮBEC TYTO ZÁSADY SLOUŽÍ?

Jako provozovatelé e-shopu musíme plnit několik povinností, aby byla co nejvíce chráněna práva a soukromí Vás – našich zákazníků. Tyto povinnosti se týkají zejména ochrany Vašich osobních údajů, které nám poskytujete při nákupech či obdobných činnostech na našem e-shopu a se kterými následně dále pracujeme. 

Zásady ochrany osobních údajů jsme připravili, jelikož nám záleží na Vašich právech a ochraně Vašeho soukromí. Zásady slouží také k tomu, abychom Vás informovali o tom, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a jak s nimi zacházíme, a Vy se nemuseli o své údaje bát. Tento dokument dále slouží nám, abychom nastavili určitá vnitřní pravidla, jak s Vašimi osobními údaji zacházet a jaká opatření přijmout, aby Vaše údaje, které nám při nakupování na našem e-shopu poskytnete, byly co nejvíce chráněny.

 1. PROČ POTŘEBUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje potřebujeme proto, abychom mohli Vám dodat objednané zboží a splnit všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy s Vámi a z právních předpisů, případně je v menší frekvenci použijeme k zaslání reklamních informaci na Vaši e-mailovou adresu.  

Mezi osobní údaje nepatří jen jméno a příjmení, ale též adresa, číslo účtu, e-mail, telefonní číslo a další podle okolností. Vždy však po Vás chceme jen ty osobní údaje, které potřebujeme. S Vašimi údaji pracujeme v rozsahu nezbytném pro to, abyste si mohli objednat zboží na našem e-shopu a my Vám mohli zboží dodat a splnit s tím související povinnosti. 

Pokud byste s poskytnutím Vašich osobních údajů nesouhlasili, nebylo by možné smlouvu o dodání zboží vůbec uzavřít, protože by chyběly některé náležitosti, které smlouva musí mít (zejména Vaše jméno, kontakt na Vás a adresa dodání zboží).

 1. NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Kontaktní údaje subjektu, který pracuje s Vašimi údaji:

* internetová adresa e-shopu: http://zahradnictvi-eden.cz/

* adresa: Souňov 58, 286 01 Čáslav

* email: info@zahradnictvi-eden.cz   

* telefon:  +420 737 949 644

V případě pochybností se můžete se také obrátit s podnětem či stížností na Úřad na ochranu osobních údajů:

* internetová adresa: http://www.uoou.cz/

* adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

* email: posta@uoou.cz

* telefon: +420 234 665 111

 1. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME A CO S NIMI DĚLÁME?

Pokud nám při objednávání zboží na našem e-shopu poskytnete Vaše osobní údaje, uchováváme je pouze po dobu, po kterou je uchovávat musíme, abychom mohli splnit smlouvu nebo jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů. Jakmile Vaše údaje již nepotřebujeme, dále s nimi nepracujeme a všechny záznamy mažeme. Vaše osobní údaje uchováváme podle potřeby co nejkratší dobu v souladu s právními předpisy, nejdéle uchováme údaje pro potřeby možných soudních sporů, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy.  

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům, avšak vždy jen v omezeném rozsahu a v případech, kdy určitá činnost nelze bez zpřístupnění Vašich osobních údajů vykonat. K údajům má v určitých případech přístup zejména správce e-shopu, účetní, právník, subjekty poskytující finanční služby a dopravci zboží. Všechny tyto subjekty pro nás vykonávají určité služby, které se nepřímo týkají i Vás, našich zákazníků. Proto i tyto subjekty potřebují pracovat s některými Vašimi údaji. Například dopravce by bez Vaší adresy a jména nemohl dopravit zásilku, případně IT odborník by nemohl opravit Váš nefunkční zákaznický účet na e-shopu bez toho, aby k němu a některým v něm uvedeným údajům měl přístup. 

 1. JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Jako provozovatelé e-shopu zejména nesmíme zacházet s Vašimi osobními údaji bez Vašeho vědomí a zpracovávat je bez právního důvodu. Naší povinností je zacházet jen s těmi údaji, které opravdu potřebujeme, a uchovávat je jen po dobu, po kterou musíme nebo která je nutná. Dále musíme zabezpečit, aby se k Vašim osobním údajům nikdo nedostal, aby nedošlo k úniku těchto údajům a aby všichni, kdo s Vašimi údaji pracují, dodržovala vysokou míru ochrany těchto údajů. Samozřejmě také musím dbát na Vaše práva soukromí a nijak do nich nezasahovat. 

Abychom tyto povinnosti plnili, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, podle kterých při našem podnikání postupujeme. Dále jsme vhodným způsobem zabezpečili naše fyzická i technická úložiště, kde jsou Vaše osobní údaje uchovány (uloženy), a seznámili jsme všechny osoby, které přicházejí nebo mohou přijít s Vašimi údaji do styku, s námi přijatými opatřeními a zásadami.

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako „vlastníci“ Vašich osobních údajů máte právo vědět a dostat informace o tom, kdo s těmito údaji zachází. Máte také právo znát účel a důvod tohoto zacházení. Měli byste také vědět, s jakými konkrétními údaji pracujeme, případně alespoň s jakými kategoriemi těchto údajů nakládáme, komu osobní údaje poskytujeme nebo můžeme poskytnout, zda dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, a také jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme. V neposlední řadě máte právo znát Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů a to, že v případě ohrožení Vaších práv se můžete obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. JAKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍ?

Veškeré činnosti, které děláme s Vašimi údaji, se řídí příslušnými právními předpisy českého právního řádu a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady ochrany osobních údajů

Zahradnictví Eden s.r.o. IČ 109 03 640 se sídlem Souňov 58, 286 01 Čáslav

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují způsob, jakým dochází k získávání, nakládání a dalšímu zpracování osobních údajů v souvislosti s podnikatelskou činností podnikající právnické osoby Zahradnictví Eden s.r.o., IČ 109 03 640, a s užíváním internetového obchodu dostupného na internetové adrese http://www.zahradnictví-eden.cz/ (dále jen „e-shop“), a dále upravují základní práva a povinnosti osob v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů.

1.2. Tyto zásady platí pro zájemce o uzavření smlouvy, smluvní strany, registrované zákazníky e-shopu i pro jiné osoby, které poskytnou své osobní údaje prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailových kontaktů či jiných kontaktů uvedených na webových stránkách nebo poskytnou osobní údaje prostřednictvím tzv. souborů cookies (dále jen „subjekt údajů“).

1.3. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy českého právního řádu a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

1.4. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR je podnikající právnické osoby Zahradnictví Eden s.r.o., IČ 109 03 640, se sídlem Souňov 58, 286 01 Čáslav, zapsaná pod spisovou značkou 350472 C, Městský soud v Praze, provozující e-shop Zahradnictví-eden (dále jen „správce“).

1.5. Kontaktní údaje správce jsou

* internetová adresa e-shopu: http://zahradnictvi-eden.cz/

* adresa: Souňov 58, 286 01 Čáslav

* email: info@zahradnictvi-eden.cz   

* telefon:  +420 737 949 644

1.6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

2.2. Správcem je každá osoba či orgán, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt odlišný od správce, který zpracovává osobní údaje pro správce

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

3.1. Pro výkon své podnikatelské činnosti zpracovává správce údaje, které subjekt údajů správci poskytl či poskytne při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Jedná se o údaje, které jsou či mohou být osobními údaji, zejména:

 1. a) Identifikační a kontaktní údaje: 

* Jméno a příjmení

* Datum narození/rodné číslo

* Adresa bydliště, adresa pro doručování

* E-mailová adresa, telefonní číslo

* Přihlašovací jméno do webového rozhraní e-shopu

 1. b) Fakturační údaje/údaje pro účely objednávky u fyzických osob:

* Fakturační adresa 

* Daňové identifikační číslo (DIČ) 

* Číslo bankovního účtu 

 1. c) Další údaje:

* IP adresy

* Veškerá korespondence (např. přes e-mail, formuláře)

* Další údaje, které o sobě do svého zákaznického účtu subjekt údajů zadá při používání e-shopu. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies, což jsou krátké textové soubory, které WWW server pošle prohlížeči, a ten je uloží na počítači subjektu údajů. Používáním webu a e-shopu správce údajů souhlasí s použitím zmíněné technologie.

3.2. Údaje týkající se pouze právnických osob (zejm. sídlo, DIČ, číslo bankovního účtu právnické osoby, …) nejsou zásadně osobními údaji a nevztahují se na ně práva a povinnosti vyplývající z těchto zásad. Osobními údaji se tyto údaje stávají až pokud je na základě nich možné identifikovat určitou konkrétní osobu.

 1. NA ZÁKLADĚ ČEHO SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A ZA JAKÝM ÚČELEM

4.1. Správce potřebuje zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, aby mohl řádné dodat objednané zboží a splnit všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy a z právních předpisů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách, zejména pro účely uzavření a plnění smluv. V případě?, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za těmito účely nesouhlasí, nelze smlouvu o dodání zboží uzavřít.

4.2. Právním základem zpracování osobních údajů je:

* jednání o uzavření smlouvy o dodání a její plnění v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

* plnění zákonných povinností správce v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

* plnění oprávněného zájmu správce v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR anebo

* souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

4.3. Zpracováním osobních údajů za účelem plnění zákonných povinností se rozumí zejména plnění daňových povinností, povinností součinnosti ve vztahu ke státním orgánům a orgánům veřejné správy či jiných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

4.4. Zpracováním údajů z důvodu oprávněného zájmu se rozumí zejména zlepšování služeb správce, vymáhání pohledávek, vedení sporů, zajištění důkazů pro případ hájení práv, evidence neuhrazených pohledávek dlužníků a podobně.

4.5. Správce zpracovává údaje za těmito účely:

* identifikační údaje ve smyslu čl. 3.1. písm. a) těchto zásad za účelem plnění smluv a zasílání reklamních sdělení

* fakturační údaje ve smyslu čl. 3.1. písm. b) těchto zásad za účelem plnění zákonem stanovených povinností (zejména daňové povinnosti), 

* další údaje uvedené ve čl. 3.1. písm. c) těchto zásad pro plnění smlouvy a/nebo má na zpracování těchto údajů oprávněný zájem (statistické účely, zlepšování e-shopu, provádění podpory)

4.6. Pouze a výhradně s výslovným souhlasem subjektu údajů lze zpracovávat jeho osobní údaje také pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).  Marketingovým využitím údajů se rozumí využití kontaktních údajů subjektu údajů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktu? správce (např. oznámení o novém druhu zboží). Pro marketingové využití údajů se vyžaduje souhlas subjektu údajů udělený samostatně při vytváření zákaznického účtu v e-shopu, v nastavení zákaznického účtu nebo jinak přímo udělený, který je zcela dobrovolný, nezávislý na plnění smlouvy a lze jej kdykoliv odvolat. 

 1. JAK DLOUHO SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

5.1. Osobní údaje správce zpracovává nejvýše po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat pro plnění právních povinností podle právních předpisů nebo pro uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy a s ní souvisejících smluvních vztahů. 

5.2. Správce je po ukončení plnění na základě smlouvy oprávněn uchovává uvedené osobní údaje za účelem plnění smluvní či právních povinností nebo oprávněných zájmu poskytovatele, a to nejdéle po dobu uvedenou ve čl. 5.4.:

* fakturační údaje (pro případ splnění daňových povinností, avšak nejdéle po dobu vyplývajících z daňových zákonů),

* údaje nutné pro případné vymáhání smluvní povinností či plnění povinností vyplývajících ze smlouvy (práva z vadného plnění, vymáhání pohledávek), tj. zejména kontaktní údaje a údaje týkající se uzavřené smlouvy,

* e-mailová adresa majitele účtu či jiný kontaktní údaj (pouze pro případný nutný kontakt, tyto údaje nebudou použity pro žádné marketingové účely pokud nebyl udělen výslovný souhlas v souladu s těmito zásadami),

* všechny údaje vedené subjektem údajů v zákaznickém účtu (pro možnost dále využívat zákaznický účet za účelem, ke kterému slouží).

5.3. Správce uchovává osobní údaje vždy nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je správce povinen všechny osobní údaje vymazat. 

5.4. To, co je uvedeno v tomto článku týkající se ukončení plnění na základě smlouvy, platí obdobně pro případ zrušení zákaznického účtu. 

 1. CO S OSOBNÍMI ÚDAJI SPRÁVCE DĚLÁ

6.1. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakékoli zacházení či kontakt s osobními údaji, jako je zejména jejich zaznamenávání, shromažďování, předávání, uchovávání či jejich ničení, nebo i pouhé prohlížení. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro plnění povinností správce v souladu s těmito zásadami, smlouvou o dodání zboží a právními předpisy.

6.2. Subjekt údajů bere na vědomí, že k některým osobním údajům zpracovávaným správcem mají v omezené míře přístup i třetí subjekty – zpracovatelé, jejichž služby správce využívá a jejichž přístup k osobním údajům nelze z povahy věci úplně omezit. Jedná se zejména o subjekty zajišťující chod e-shopu, poskytovatele serverové infrastruktury, společnosti poskytující IT služby, subjekty zabývající se internetovým marketingem a subjekty zabývající se vývojem webových stránek. Dále se jedná o subjekty, jejichž služby správce využívá pro účetní služby, pro právní služby či vymáhání pohledávek a subjekty poskytující poštovní, doručovací či platební služby apod. Správce je povinen zajistit, aby všechny uvedené subjekty dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů.

6.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Subjekt údajů má právo vědět a dostat informace o tom, kdo je správcem, jeho zástupcem, znát účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí a dobu uchování osobních údajů. Dálo má právo znát svá práva, že se můžete obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, právo znát zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů všechna práva vyplývající z GDPR a uvedená dále v tomto článku.

7.2. Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR: 

* Subjekt údajů má právo po správci požadovat potvrzení, že (zda) osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, dále má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, a právo požadovat informace o jeho právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

7.3. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR: 

* V případě, že osobní údaje subjektů údajů nejsou aktuální, přesná nebo jsou jinak chybná, má subjekt údajů právo obrátit se na správce a ten je povinen provést opravu.

7.4. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:

* V některých případech je správce povinen vymazat data na pokyn subjekt údajů. Žádost o výmaz bude vyhodnocena a v případě, že správce dospěje k závěru, že další zpracování je nutné pro některý z účelů stanovený právními předpisy, bude subjekt údajů o této skutečnosti informovat současně s poučením, že se subjekt údajů může obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.5. Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR: 

* V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu nad rámec plnění smlouvy nebo zákonných důvodů zpracování může subjekt údajů požadovat, aby zpracování bylo omezeno pouze na nejnutnější zákonné důvody.

7.6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR: 

* V případě žádosti subjektu údajů, abych správce poskytl jeho osobní údaje jinému správci, tyto údaje v odpovídajícím formátu správce předá určenému subjektu.

7.7. Právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR: 

* Pokud subjekt údajů nabude dojmu, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může se subjekt údajů obrátit na správce a požádat ho o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

7.8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 odst. 3 GDPR: 

* Souhlas udělený pro obchodní a marketingové účely může subjekt údajů kdykoliv odvolat výslovným a určitým projevem vůle e-mailem na adrese správce.

7.9. Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR: 

* V souvislosti se zpracováváním osobních údajů se subjekt údajů může obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky http://www.uoou.cz/

7.10. Požádá-li subjekt údajů o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti na kterýkoli z uvedených kontaktních údajů. 

7.11. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

7.12. Subjekt údajů se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto zásad na a poskytnout správci součinnost nezbytnou pro plnění těchto zásad.

 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

8.2. Technickými opatřeními v souladu s tímto článkem se rozumí zejména:

* zabezpečení přístupu ke všem osobním údajům silnými hesly,

* uchovávání osobních údajů a listin obsahujících osobní údaje na technicky i fyzicky bezpečných místech. 

8.3. Administrativními opatřeními v souladu s tímto článkem se rozumí zejména:

* seznámení všech pověřených osob a zpracovatelů s povinnostmi vyplývajícími z předmětných právních předpisů, závazných dokumentů a těmito zásadami,

* zajištění, že k osobním údajům nemají bez souhlasu správce přístup žádné třetí osoby. 

8.4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a zpracovatelé. Zaměstnanci, dodavatelé, zpracovatelé a jiné pověřené osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou povinny udržovat osobní údaje důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše v těchto zásadách. 

8.5. Správce prohlašuje, že všechny pověřené osoby a zpracovatelé, kteří mají přístup k osobním údajům subjektů údajů jsou seznámeni s opatřeními týkajícími se ochrany osobních údajů i s těmi to zásadami. Správce se zavazuje učinit veškerá opatření, aby byla pravidla v těchto zásadách všemi pověřenými osobami dodržována.

8.6. Správce je povinen subjektům údajů ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí. Ohlášení musí obsahovat přinejmenším informace stanovené v čl. 33 odst. 3 GDPR. 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. S těmito zásadami je správce povinen subjekt údajů seznámit. 

9.2. Správce tyto zásady zveřejní na internetové adrese e-shopu http://zahradnictvi-eden.cz/, takže každý subjekt údajů má možnost se s těmito zásadami seznámit. Na vyžádání subjektu údajů zašle správě tyto zásady na e-mailovou adresu subjektu údajů.

9.3. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového objednávkového formuláře, případně jinak provedeným výslovným souhlasem při jednání o uzavření smlouvy, subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s těmito zásadami ochrany osobních údajů a vyjadřuje souhlas s těmito zásadami.

9.4. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně na vyžádání zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu subjektu údajů.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné k 1. 1. 2020.