Aktuální doba expedice objednávek je 7 dní. Zasíláme pouze pondělí až středa.

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající právnické osoby Zahradnictví Eden s.r.o., IČ: 109 03 640, se sídlem Souňov 58, 286 01, spisová značka 350472 C, Městský soud v Praze, tel.: 737 949 644, e-mail: info@zahradnictvi-eden.cz, bankovní účet č. 2602008957/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy o dodání zboží, která je uzavřená distančním způsobem (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.zahradnictví-eden.cz (dále jen „e-shop“). 

1.2. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.4. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která se výslovně vztahují pouze ke kupujícímu – spotřebiteli, se nepoužijí na smlouvy uzavřené s podnikající fyzickou osobou a právnickou osobou. 

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení jeho popisu, cen jednotlivého zboží, dostupnosti a návodu na pěstování jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu e-shopu na internetové adrese http://www.zahradnictví-eden.cz. 

2.2. Nabízené zboží a informace o zboží uvedené v katalogu e-shopu platí pouze pro nákup na e-shopu (pro objednávky provedené na e-shopu). Nabídka uvedená v katalogu e-shopu neplatí pro osobní nákup v sídle Zahradnictví Eden s.r.o., na adrese Souňov 58, 286 01. 

2.3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu a jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků (např. balného), s výjimkou nákladů a poplatků souvisejících s dodáním zboží na adresu zvolenou kupujícím. Možnost koupě zboží za individuálně sjednaných podmínek tímto není vyloučena. 

2.5. Na e-shopu jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (cena za dopravu a dobírku). Uvedené informace o nákladech a poplatcích spojených s dodáním zboží platí pouze v případě doručování zboží v rámci území České republiky. 

2.6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

                * prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v e-shopu, 

                * vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

3.2. Při provádění objednávky kupující v objednávce uvede vybrané zboží, počet kusů zboží, způsob platby, způsob doručení. Pokud je prováděna objednávka bez registrace, je kupující povinen v objednávce uvést své kontaktní údaje. 

3.3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslanou objednávkou kupující projevuje vážnou vůli uzavřít smlouvu.  

3.4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzení objednávky doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. V případě pochybností o tom, zda bylo potvrzení objednávky doručeno, považuje se za doručené následující pracovní den po jeho odeslání.

3.5. Kupující bere na vědomí, že z organizačních důvodů provádí prodávající uzávěrku objednávek vždy ve čtvrtek ve 12:00 hod. Poslední objednávky a úpravy objednávek, které budou zpracovány v daném týdnu a pravděpodobně expedovány následující týden (pondělí až středa), je možné provést vždy nejpozději do čtvrtka do 12:00 hod. Objednávky provedené ve čtvrtek po 12:00 hod. budou zpracovány bez zbytečného odkladu další pracovní týden (ve čtvrtek) a expedovány následující týden. Každý čtvrtek odpoledne zasílá prodávající kupujícím e-mailem oznámení o chystané přípravě dodání objednávky. Dokud kupujícímu toto oznámení nebylo zasláno, je stále možné upravit provedenou objednávku.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, případně jej kontaktuje prostřednictvím telefonního kontaktu kupujícího uvedeného v objednávce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile je potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky doručeno prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu. 

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zrušení objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem. 

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile je potvrzení o přijetí kupujícím doručeno na e-mailovou adresu prodávajícího. 

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky). Tato žádost o dodatečné potvrzení objednávky není samotným potvrzením objednávky.

3.10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ad.) si hradí kupující sám. 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, ze kterého může provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen zákaznickým jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, tedy pokud po dobu více než 5 let nebude z daného zákaznického účtu provedena žádná objednávka, či v případě porušení povinností kupujícího, vyplývajících ze smlouvy nebo z obchodních podmínek. 

4.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet výjimečně nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Pokud by tyto skutečnosti znamenaly podstatné omezení v užívání zákaznického účtu, musí o nich být kupující vhodným způsobem informován. 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží, vyjma bezhotovostního převodu, kdy je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu v případě bezhotovostního převodu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího uvedený v těchto podmínkách. 

5.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu vyjma požadavku uhrazení kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). Dobrovolná úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.  

5.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

                * bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2602008957/2010, vedený u Fio banky a.s., 

                * bezhotovostně online platební bránou, 

                * dobírkou při předání zboží, 

                * v hotovosti, pouze při osobním odběru v sídle prodávajícího. 

5.4. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Zboží je kupujícímu dodáno:

                * na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím PPL, společnosti PPL s.r.o., formou „PPL Private“, 

                * osobním odběrem v sídle prodávajícího,

                * nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou. 

6.2. Volba způsobu dodání se provádí při objednávání zboží (v objednávce). 

6.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího a/nebo přiložen ke zboží (do balíku), pokud to povaha obalu zboží umožňuje.

6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl a mohl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami tak neučinil. 

6.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající zasílá zboží pouze od pondělí do středy tak, aby zboží bylo kupujícímu dodáno v co nejkratším čase (mimo víkend) a zůstala zachována co nejvyšší kvalita zboží. 

6.9. Prodávající dodává zboží ve vhodnou dobu k sázení, která je uvedena u každého zboží v katalogu zboží e-shopu. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží – živých rostlin uvedená v katalogu je podmíněna klimatickými podmínkami a povahou daného zboží a nelze předem určit přesný termín dostupnosti zboží. To souvisí s možností objednání a dodání konkrétního objednaného zboží (příklad: teplotně choulostivé rostliny jsou dostupné až v průběhu dubna). Prodávající není povinen předem uvést, kdy bude zboží dostupné a připravené k odeslání

6.10. Rostliny zasílá prodávající zásadně najednou (pouze ve zvláštních případech může být zásilka rozdělena z množstevního důvodu – poštovné je v takovém případě účtováno pouze za jednu zásilku). 

6.11. Odeslání objednaného zboží kupujícímu se provádí vždy dle aktuální klimatické situace odpovídající možnostem bezpečné přepravy a následné výsadby objednaných rostlin. Z těchto důvodů je možné zasílat (dodávat) zboží – živé rostliny, přesto že jsou uvedeny jako dostupné v katalogu a lze je objednat, pouze v určitou dobu v roce. Zboží je pak dodáno v nebližším vhodném termínu. Kupující není oprávněn předem jednostranně určit dobu dodání.

6.12. Dodání zboží s ohledem na specifika zboží je upraveno takto: 

                * Objedná-li kupující současně jak rostliny, z nichž některé je možné zaslat dříve, a současně choulostivější rostliny, které je možné zaslat později, bude zásilka kupujícímu odeslána až později.

                * Objednané květinové cibule, trvalky, růže, ovocné dřeviny, keře, jehličiny, popínavé rostliny a rostliny na živé ploty jsou zasílány kupujícímu nejdříve od poloviny měsíce března. 

                * Objednávky semínek jsou zasílány od února do listopadu v samostatné zásilce.

                * Objednané balkonové rostliny a ovoce, rostliny pro nádoby jsou zasílány kupujícímu v průběhu měsíce dubna (přesný termín dodání tohoto zboží závisí na aktuálním počasí – rostliny                    choulostivé na nízké teploty lze zasílat až v odpovídající době).

                * V případě, že si kupující vzhledem ke konkrétní lokalitě výsadby přeje zaslat rostliny později (lokalita výsadby se nachází ve vyšších polohách či v mrazových kotlinách), uvede kupující                     tuto skutečnost do poznámky v objednávce. Zásilka je odeslána kupujícímu až ve chvíli, kdy je možné odeslat všechny kupujícím objednané rostliny; v případě, že rostliny, u nichž je to                   možné, požaduje kupující zaslat dříve, uvede svou žádost do poznámky v objednávce při vyplňování objednávky, objednávka tak může být rozdělena. Za každou takto rozdělenou                   samostatnou zásilku budou kupujícímu účtovány náklady na dopravu zvlášť, a to v plné výši.

6.13. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

7.1. Od smlouvy uzavřené s prodávajícím má kupující – spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. 

7.2. Pro úspěšné odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o tomto odstoupení informovat prodávajícího, a to buď dopisem zaslaným na adresu Souňov 58, 286 01 nebo e-mailem zaslaným na adresu info@zahradnictvi-eden.cz. K odstoupení od smlouvy může kupující využít formuláře prodávajícího zveřejněného na stránkách e-shopu http://www.zahradnictví-eden.cz. K dodržení lhůty postačí, když dopis, e-mail či formulář kupující zašle poslední den lhůty podle tohoto článku.

7.3. V případě odstoupení od smlouvy musí kupující bez zbytečného obkladu vrátit zboží prodávajícímu. Zboží může kupující – spotřebitel osobně předat anebo zaslat na adresu Souňov 58, 286 01. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. 

7.4. V případě odstoupení od smlouvy budou kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, ode dne, kdy zboží došlo, bylo předáno nebo ode dne, kdy bylo prokázáno, že zboží bylo zasláno prodávajícímu, prodávajícím vráceny všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů za dodání zboží (dopravné). Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení plateb bude provedeno stejným způsobem, který byl kupujícím použit pro provedení platby za danou objednávku, pokud si kupující nevybere jiný způsob. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. V případě vrácení zboží odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k tomu, aby se kupující seznámil s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.5. V souladu s § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující – spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. řezaných květin), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. 

7.6. Pokud prodávající kupujícímu současně se zbožím poskytne dárek, je tato darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti. Dárek je kupující povinen vrátit spolu se zbožím prodávajícímu. 

7.7. Tento článek se nevztahuje na odstoupení podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Odstoupení těchto osob se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

 1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

8.1. Kupující je povinen ihned při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškození obalu doručeného prostřednictvím dopravce je kupující povinen otevřít obal za přítomnosti dopravce a zkontrolovat zásilku. V případě poškození zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. O této skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat postupem zde uvedeným pro reklamaci zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v obsáhlém návodu na pěstování, který je vždy uveden na internetových stránkách u každé rostliny. 

8.3. Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být rostliny pomačkány. Okrasné křoviny, růže a květiny nelze posuzovat podle momentálního vzhledu. I když jsou bez listů, znamená to pouze, že se nacházejí v době vegetačního klidu. Kořeny jsou ale vždy dobře vyvinuty, což je podmínkou dalšího růstu rostliny.

8.4. Kupující bere na vědomí, že o živé rostliny je nutné pečovat a pěstovat je v souladu s návodem uvedeným na internetových stránkách u každého druhu rostliny. 

8.5. Kupující bere na vědomí, že nedodržení zde uvedených povinností, zejména nedodržení zásad nakládání s živými rostlinami a nedodržení zásad výsadby a péče o živé rostliny, může být důvodem pro neuznání reklamace vad, jelikož vady takto způsobené nemohou vyplývat z porušení povinností prodávajícího a prodávající za ně nenese odpovědnost.

 1. REKLAMACE A PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

                * má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží                    a na základě reklamy jimi prováděné, 

                * se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

                * zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

                * je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

                * zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. Kupující je oprávněn reklamovat pouze vady, které mělo zboží již při převzetí. Kupující nemůže zejména reklamovat: 

                * zboží podléhající rychlé zkáze (např. řezané květiny), 

                * pokud kupující způsobil vadu zboží sám (např. oddalováním převzetí zásilky s živými rostlinami, nedodržením zásad nakládání s živými rostlinami, nedodržením zásad výsadby a péče                    o živé rostliny, nevhodná volba místa a doby pěstování rostlin, vada byla způsobena nesprávným užíváním…),

                * pokud vadu způsobila vyšší moc (např. déle trvající nepříznivé počasí, škůdci apod.), a 

                * pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

9.3. Kupující je povinen reklamovat případné vady bezodkladně poté, co tyto vady zjistí. Kupující bere na vědomí, že případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být v určitých případech důvodem k odmítnutí reklamace.

9.4. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li dále stanoveno jinak. U živých rostlin a sazenic může kupující reklamovat vady v těchto lhůtách:

                * u vytrvalých rostlin, keřů a stromů ve lhůtě 24 měsíců od převzetí,

                * u semen, osiva a sadby (rozmnožovací materiál) jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, ve lhůtě 12 měsíců od převzetí, a u semen, osiva a sadby víceletých druhů ve lhůtě 12                     měsíců po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy,

                * u sazenic zeleniny, u jednoletých rostlin a u rostlin s vegetační dobou v našich podmínkách kratší než jeden rok do 3 týdnů od převzetí zboží.

9.5. V případě reklamace živých rostlin prodávající doporučuje, aby kupující její vadu vyfotografoval a zaslal fotografii současně s reklamací a dále nevyjímal rostlinu ze země nebo květináče do obdržení pokynů ze strany prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případně nedodržení tohoto doporučení nemusí být s ohledem na specifika zboží – živých rostlin a specifičnosti jejich vad v určitých případech reklamace uznána. 

9.6. Kupující může zboží reklamovat dopisem zaslaným na adresu Souňov 58, 286 01, e-mailem zaslaným na adresu info@zahradnictvi-eden.cz, telefonicky na telefonním čísle 737 949 644 nebo osobně v sídle Zahradnictví eden – Jana Nguyenová, na adrese Souňov 58, 286 01. K reklamaci může kupující využít formuláře prodávajícího zveřejněného na stránkách e-shopu www.zahradnictvi-eden.cz. Kupující je vždy povinen uvést své kontaktní údaje a předložit doklad o koupi (jeho kopii) nebo koupi jiným vhodným způsobem prokázat. 

9.7. V případě výskytu vady může kupující zboží reklamovat a požadovat tyto nároky:

                * výměnu za nové zboží, 

                * opravu zboží, pokud je to možné, 

                * přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

                * odstoupení od smlouvy.

9.8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce pouze tehdy: 

                * pokud má zboží podstatnou vadu, 

                * pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 

                * při větším počtu vad zboží. 

9.9. Volba nároku podle čl. 9.7. je na kupujícím. Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. V případě, že takto kupující neučiní, má kupující právo pouze na: 

                * opravu zboží, pokud je to možné, nebo 

                * přiměřenou slevu z kupní ceny. 

9.10. Prodávající je povinen kupujícímu v případě, že reklamaci uplatnil v sídle prodávajícího, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9.11. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

9.12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 

9.13. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím e-mailového kontaktu uvedeného v reklamačním formuláři, případně jinou vhodnou formou. 

9.14. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od vyřízení reklamace. 

9.15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u kupujících – spotřebitelů příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE A OBCHODNÍ SDĚLENÍ

10.1. Prodávající je povinen dodržovat příslušné právní předpisy českého právního řádu a přímo použitelné předpisy Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů kupujících a jiných fyzických osob v souvislosti s podnikatelskou činností – provozem e-shopu prodávajícího. 

10.2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího týkající se ochrany osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou pro prodávajícího závazné. Prodávající je povinen kupujícího se Zásadami ochrany osobních údajů před uzavřením smlouvy seznámit. 

10.3. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny v e-shopu na internetové adrese http://zahradnictvi-eden.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

10.4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A DOZOR

11.1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adresa internetových stránek: adr.coi.cz. 

11.2. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

 1.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Pokud je v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě stanovena povinnost druhou stranu informovat, upozornit, vyzvat, něco ji oznámit či jinak sdělit, jsou strany povinny takto učinit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu druhé strany uvedenou ve smlouvě, případně též poštovní zásilkou či prostřednictvím telefonu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

12.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.